Μεσογειακό


Το Εγχειρίδιο Φοιτητή αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμης πληροφόρησης στους φοιτητές του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ) για το πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο Εγχειρίδιο μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης.


Back To Top